Skip to main content

Bixa orellana

SGD$5.50

Family Name: Bixaceae

Synonyms: Bixa arborea

Common Names: Anatto, Lipstick Tree, Achiote, Lipstick Plant, Kesumba, Jarak Belanda, Annato Dye Plant, Kunyit Jawa, Kesumba Keling

Height: 0.6 METRES OVERALL HEIGHT