Dracaena aubryana

$10.50

Family Name:  Asparagaceae

Synonyms: Dracaena thalioides

Common Name: Lance Dracaena

Height: 1.3 to 1.5 METRES OVERALL HEIGHT