Eucalyptus deglupta

$130.00

Family Name: Myrtaceae

Common Names: Rainbow Eucalyptus, Rainbow Gum or Mindanao Gum

Height: 6.0 METRES OVERALL HEIGHT