Eucrosia bicolor

$2.50

Family Name: Amaryllidaceae

Synonym: Eucrosia lehmannii

Common Name: Peruvian Lily

Height: 0.3 METRES OVERALL HEIGHT