Osmoxylon lineare

$1.00

Family Name: Araliaceae

Common Names: Green Aralia, Miagos Bush

Height: 0.3 TO 0.4 METRES OVERALL HEIGHT